Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Opsætning af støjskærme ved Sdr. Jernløse

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen til opsætning af støjskærme ved Sdr. Jernløse

Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16, og 18 til etablering af støjskærme henholdsvis nord og syd for Skovvejen ved Sdr. Jernløse. Støjskærmene opsættes i forbindelse med, at Skovvejen opgraderes til motorvej. 

Se afgørelsen her:  pdf dispensation_fra_naturbeskyttelsesloven_til_opsaetning_af_stoejskaerme_ved_sdr_jernloese.pdf (348.6 KB)

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være registreret i Klageportalen senest torsdag den 1. marts 2018. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagen, som skal betales samtidig med indgivelse af klagen. Læs mere om klagemuligheder, gebyrregler m.m. på www.nmkn.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Miljø- og Fødevarenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan frem til og med den 1. marts 2018 ses ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Landzone-teamet på telefon 72 36 41 50, på mail til landzone@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk