Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Østre Vej 7, 4532 Gislinge

Østre Vej 7, 4532 Gislinge.  Afgørelse om ikke VVM pligt i forbindelse med skovrejsning

På baggrund af en screening har Holbæk Kommune vurderet, at etablering af 4,06 ha skov ikke kræver udarbejdelse af VVM redegørelse.

Se afgørelsen her: pdf Østre_vej_7_4532_gislinge_afgrelse_om_at_skovrejsning_ikke_er_vvm_pligtigt.pdf (68.4 KB)

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være registreret i Klageportalen senest torsdag den 22. november 2018. Klagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagen, som skal betales samtidig med indgivelse af klagen. Læs mere om klagemuligheder, gebyrregler m.m. på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Plannævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan frem til og med den 22. november 2018 ses ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Landzone-teamet på telefon 72 36 41 50, på mail til landzone@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk