Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Nykøbingvej 38, 4300 Holbæk

Nykøbingvej 38, 4300 Holbæk. Revideret landzonetilladelse til tidsbegrænset ophold i sommerhus

Der er meddelt tidsbegrænset landzonetilladelse til at havde fast ophold og adresse frem til 6. maj 2019

Se afgørelsen her:pdf nykbingvej_38_4300_holbk_rev_landzonetilladelse_til_tidsbegr_ophold.pdf (161.7 KB)

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Planklagenævnet.

Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være registreret i Klageportalen senest onsdag den 26. december 2018. Planklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagen, som skal betales samtidig med indgivelse af klagen. Læs mere om klagemuligheder, gebyrregler m.m. på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Plannævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan frem til og med den 26. december 2018 2018 ses ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Landzone-teamet på telefon 72 36 41 50, på mail til landzone@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk