Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Mølleskovvej 46, 4370 Store Merløse

Mølleskovvej 46, 4370 Store Merløse. Landzonetilladelse til udstykning af skovløberbolig

Der er meddelt landzonetilladelse til udstykning af tidligere skovløberbolig med haveareal.

Se afgørelsen her: pdf moelleskovvej_4648_4370_store_merloese_landzonetilladelse_til_udstykning_af_skovloeberbolig.pdf (351.2 KB)

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Planklagenævnet.

Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være registreret i Klageportalen senest onsdag den 9. februar 2018. Planklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagen, som skal betales samtidig med indgivelse af klagen. Læs mere om klagemuligheder, gebyrregler m.m. på www.nmkn.dk

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Plannævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan frem til og med den 9. februar 2018 ses ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Landzone-teamet på telefon 72 36 41 50, på mail til landzone@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk