Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landevejen 53, 4532 Gislinge

Landevejen 53, 4532 Gislinge. Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til udhus og overdækket terrasse

Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til udhus og overdækket terrasse inden for et område, som er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.

Se afgørelsen her: pdf landevejen_53_4532_gislinge_dispensation_fra_fortidsmindebeskyttelseslinjen_til_udhus_og_overdkket_terrasse_redacted.pdf (92.7 KB)

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være registreret i Klageportalen senest tirsdag den 25. september 2018. Klagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagen, som skal betales samtidig med indgivelse af klagen. Læs mere om klagemuligheder, gebyrregler m.m. på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan frem til og med den 25. september 2018 ses ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Landzone-teamet på telefon 72 36 41 50, på mail til landzone@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk