Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Jukkerupvej 8, 4340 Tølløse.

Jukkerupvej 8, 4340 Tølløse. Landzonetilladelse til enfamiliehus og garage

Landzonetilladelse til at opføre et nyt fritliggende enfamiliehus og garage.

Se afgørelsen her:pdf jukkerupvej_8_4340_toelloese_landzonetilladelse_til_enfamiliehus_og_garage_rev.pdf (265.2 KB)

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være registreret i Klageportalen senest mandag den 3. maj 2016. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagen, som skal betales samtidig med indgivelse af klagen. Læs mere om klagemuligheder, gebyrregler m.m. på www.nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan frem til og med den 3. maj 2016 ses ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Landzone-teamet på telefon 72 36 41 50, på mail til landzone@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk