Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Hovedgaden 38, 4420 Regstrup

Hovedgaden 38, 4420 Regstrup. Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af skur, sheltere mm.

Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at opføre et skur i tilknytning til en spejderhytte samt til etablering af sheltere, fiskeafsats, bålhytte mv.

Se afgørelsen her: pdf hovedgaden_38_4420_regstrup_dispensation_fra_aabeskyttelseslinjen_til_etablering_af_skur_sheltere_mm_.pdf (1.2 MB)

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være registreret i Klageportalen senest onsdag den 9. oktober 2017. Klagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagen, som skal betales samtidig med indgivelse af klagen. Læs mere om klagemuligheder, gebyrregler m.m. på www.nmkn.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Plannævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan frem til og med den 9. oktober 2017 ses ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Landzone-teamet på telefon 72 36 41 50, på mail til landzone@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk