Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Høring af kommuneplantillæg nr. 6

Høring: Forslag til kommuneplantillæg 6 for Tølløse Kvarmløse vandværk sendes i høring.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget forslag til kommuneplantillæg 6 den 12. september 2018. Planforslaget offentliggøres den 14. september 2018 og er i høring frem til den 9. november 2018.

Se forslag til kommuneplantillæg 6 her pdf kommuneplantillg_nr_6.pdf (764.9 KB)

Planområdet omfatter et areal på ca. 0,75 ha og er beliggende i Tølløse.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 kommer til at udlægge området til Offentlige formål, Vandværk.

Kvarmløse – Tølløse vandværk har aktuelt ønske om at udvide, sådan at der bliver ca. 68 m2 mere administrations- og lagerbygning i forhold til i dag. Bygningen ønskes opført med et arkitektonisk udtryk svarende til den tilstødende boligbebyggelse med en placering ud mod jernbanen på samme sted, som den eksisterende bygning.

Baggrunden for kommuneplantillægget er, at kommunens byggemyndighed har vurderet, at det ikke er muligt at give en byggetilladelse til udvidelsen, så længe ejendommen er beliggende i et område i kommuneplanen, som er udlagt til boligformål, og da der ikke er nogen lokalplan for ejendommen, der tillader vandværksformål eller lignende. 

Derfor udarbejdes dette tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal sikre fortsat anvendelse til vandværksformål og samtidig give mulighed for bygningsudvidelse til lager/administration samt give rummelighed til en evt. fremtidig bygningsudvidelse.

Høringsperiode

Forslaget er i høring fra den 14. september 2018 til den 9. november 2018.

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 14. september 2018 (offentliggørelsesdato), og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 6, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

Der er foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens § 8, stk. 2 skal der gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse

1) er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller

2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Efter § 8, stk. 2, nr. 1 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Beskriv her i hvorfor der er tale om mindre ændringer ift gældende planlægning eller et mindre område på lokalt plan. Hvis det ikke er muligt, skal der udarbejdes miljøvurdering.

Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da planforslaget muliggør en mindre væsentlig ændring af et eksisterende butiksområde, med en udvidelse af butik, ved at inddrage en del af den eksisterende parkering.

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævenet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelserne – de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Hvis Holbæk Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede og få oplyst, om der er kommet en klage.

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Jørgen Rasmussen, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land på tlf.: 7236 1512 eller pr. mail til plan@holb.dk.

Forslagene er fremlagt fra den 14. september 2018 til den 9. november 2018. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planen.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 9. november 2018. Send en e-mail til plan@holb.dk eller send et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land, 0899 Kommuneservice, att.: Jørgen Rasmussen

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk