Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Hørby Færgevej 45, 4300 Holbæk

Hørby Færgevej 45, 4300 Holbæk. Tilladelse til badebro

Der er meddelt tilladelse til at opsætte en badebro på 18 m ved Hørby Havn.

Se afgørelsen her:  pdf hrby_frgevej_45_4300_holbk_tilladelse_til_badebro.pdf (457.5 KB)

Klagevejledning

Afgørelsen kan i medfør af § 4 i bekendtgørelse om bade- og bådebroer – nr. 232 af 12/3 2007påklages til Kystdirektoratet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Kystdirektoratet kan dog se bort fra fristen, når omstændighederne taler derfor. Rettidig klage har opsættende virkning.

 

Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark, Fritidshusejernes Landsforening samt enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.

 

Eventuel klage skal indgives skriftligt til Holbæk Kommune, Plan og Åben Land, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, att. Landzone. Eller på mail til landzone@holb.dk. Kommunen videresender klagen til Kystdirektoratet med de bemærkninger, klagen måtte give anledning til, den påklagede afgørelse samt det materiale, der er indgået i grundlaget for afgørelsen. Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked herom. Rettidig klage har opsættende virkning.

 

Afgørelsen kan frem til og med den 30. maj 2018 ses ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Landzone-teamet på telefon 72 36 41 50, på mail til landzone@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk