Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Amtsvejen 37, 4450 Jyderup

Amtsvejen 37, 4450 Jyderup. Afgørelse om ikke VVM pligt i forbindelse med skovrejsning

På baggrund af en screening har Holbæk Kommune vurderet, at etablering af 4,54 ha skov landbrugsjord ikke kræver udarbejdelse af VVM redegørelse.

Se afgørelsen her: pdf amtsvejen_37_4450_jyderup_afgoerelse_om_ikke_vvm_pligt.pdf (65.8 KB)

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være registreret i Klageportalen senest torsdag den 30. oktober 2018. Planklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagen, som skal betales samtidig med indgivelse af klagen. Læs mere om klagemuligheder, gebyrregler m.m. på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan frem til og med den 30. oktober 2018 ses ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Landzone-teamet på telefon 72 36 41 50, på mail til landzone@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk